Библијата е исполнета со описи на патувања, како на пример: епското патување на Авраам од татковиот дом во Ур до хананската земја; излегувањето на Евреите од ропството во Египет, па сѐ до нивното влегување во ветената земја; мисионерските патувања на апостол Павле итн. Но не е исполнета само со описи на патувања, туку и со прикази на местоположбата на најважните географски топоними од времето на Авраам, па сѐ до првите христијански заедници.

Одговорите на прашањата поврзани со сето ова можат да се пронајдат токму во овој Библиски атлас, и тоа преку достапните карти во боја, со коишто лесно може да се проследи библиското раскажување. Воедно, Атласот содржи и регистер на географски
имиња (топоними).