Оваа илустрирана Библија за деца е преведена на речиси сите светски јазици. Истата е наменета за помали деца, па затоа библиските содржини, прикажани во неа, се куси и едноставни.

Автентичноста на оваа Библија за деца се состои во прашањата коишто следуваат по секоја библиска одломка (на принципот: еден библиски расказ – едно библиско прашање), како еден вид повторување на дотаму прочитаното.

[Изданието е целосно исцрпено]