Оваа книга низ сиот христијански свет е позната под името „водич низ Светото писмо“. Таа содржи куси резимеа, подвлекувања на важни прашања, клучни цитати и извадоци, суштински информации за историскиот контекст итн.

Отворената Библија го истражува текстот на старозаветните и на новозаветните списи, укажува зошто таа зазема толку важно место во светската култура и зошто нејзините пораки се релевантни и за денешните читатели.

[Изданието е целосно исцрпено]