Од самата содржина на оваа книга може да се забележи дека истата е посветена на личноста и на мисионерското дело на Павле – апостолот на народите. Книгата е неприкосновен прирачник во којшто сликовито е опишан животот на апостолот (од родното место Тарс, па сѐ до неговото преобраќање на патот кон Дамаск), а воедно, детално е предочена и неговата неуморна мисија во ширењето на христијанството преку бележитите мисионерски патувања.

Книгата претставува автентична градација на Павловиот животен тек и истата е полезно четиво за сите оние коишто сакаат да добијат појасна слика за настаните опишани во книгата Дела апостолски, како и во Павловите посланија.