Илустрираната Библија за млади ги содржи расказите за создавањето на светот и на човекот, за древните цареви и царства, за големите пророци и мислители, за животот на Исус Христос нa Земјата, како и за животот и за делата на Неговите ученици.

Богатите илустрации со коишто изобилува оваа книга, на еден сликовит начин, им ги приближуваат на децата одамна изминатите времиња. Впрочем, еднаш прочитаните раскази за библиските настани и за библиските личности, оставаат траен и неизбришлив
белег врз позитивниот интелектуален развој на младата личност.

[Изданието е целосно исцрпено]