Ова издание на Новиот завет е прв превод на македонски јазик
од изворниот грчки текст. Замислата беше да се подготви текст што ќе биде поразбирлив за помладите поколенија и којшто ќе ја пренесе содржината на новозаветниот текст, согласно со карактеристиките на современиот македонски јазик.