СВЕТО ПИСМО – БИБЛИЈА

СВЕТО ПИСМО – БИБЛИЈА

Македонското библиско здружение во 2006 година објави ревидирано издание на Светото писмо во две верзии: едната, којашто ги содржи девтероканонските книги (наменета за православните и за католичките верници) и другата – без девтероканонски книги (наменета за...
НОВИОТ ЗАВЕТ

НОВИОТ ЗАВЕТ

Ова издание на Новиот завет е прв превод на македонски јазикод изворниот грчки текст. Замислата беше да се подготви текст што ќе биде поразбирлив за помладите поколенија и којшто ќе ја пренесе содржината на новозаветниот текст, согласно со карактеристиките на...
БИБЛИЈА ЗА МЛАДИ – СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БИБЛИЈА ЗА МЛАДИ – СТАР И НОВ ЗАВЕТ

Илустрираната Библија за млади ги содржи расказите за создавањето на светот и на човекот, за древните цареви и царства, за големите пророци и мислители, за животот на Исус Христос нa Земјата, како и за животот и за делата на Неговите ученици. Богатите илустрации со...
ЕВАНГЕЛСКА КАТИХЕЗА

ЕВАНГЕЛСКА КАТИХЕЗА

Оваа книга претставува кратко евангелско вероучение во коешто се испреплетуваат три значајни дела: прв дел (вовед во Библијата: општо за Библијата, за потеклото на зборот „Библија“ и за четирите Евангелија), втор дел (претставување, во колони, на изворниотевангелски...
ПО СТАПКИТЕ НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ

ПО СТАПКИТЕ НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ

Од самата содржина на оваа книга може да се забележи дека истата е посветена на личноста и на мисионерското дело на Павле – апостолот на народите. Книгата е неприкосновен прирачник во којшто сликовито е опишан животот на апостолот (од родното место Тарс, па сѐ до...